Privacy

Privacy verklaring
ClassyLife Media BV, gevestigd aan Muntplein 57, 3841 EE Harderwijk, telefoon +31653254964, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Eigenaar/hoofdredacteur Jan Rooderkerk is de Functionaris Gegevensbescherming van ClassyLife Media BV. Hij/zij is te bereiken via janrooderkerk@classylife.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
ClassyLife Media BV verwerkt geen persoonsgegevens. Het is uitsluitend mogelijk u voor een onregelmatig verschijnende Nieuwsbrief aan te melden, door uw emailadres op onze website in te vullen. Dit emailadres wordt vervolgens automatisch opgeslagen in een programma waarmee nieuwsbrieven worden gemaakt (MailChimp) en wordt voor niets anders gebruikt. Wij gebruiken geen social media plugins; wij hebben geen commerciële doelen met mailadressen; wij dragen op geen enkele wijze en voor geen enkel doel de adressen aan anderen over en u heeft te allen tijde de mogelijkheid om toezending van een nieuwbrief te stoppen, waarbij uw mailadres automatisch uit het MailChimp programma wordt verwijderd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft derhalve ook niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders daarom aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via janrooderkerk@classylife.nl, dan verwijderen wij deze informatie per omgaande.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ClassyLife Media BV verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming
ClassyLife Media BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ClassyLife Media BV) tussen zit. ClassyLife Media BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress voor de vervaardiging en het onderhoud van de website; MailChimp voor de vervaardiging en toezending van Nieuwsbrieven. Berichten van de website www.classylife.nl kunnen ook gedeeld worden op www.facebook.com/classylifemagazine.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ClassyLife Media BV bewaart je mailadres zolang je dat wenst en in aanmerking wilt komen voor ontvangst van nieuwsbrieven. Je kunt dit op ieder gewenst moment stoppen, ofwel door bij ontvangst van een nieuwsbrief onderaan aan te geven dat je deze niet langer wilt ontvangen ofwel door een mail te sturen naar janrooderkerk@classylife.nl en te vragen je mailadres uit het MailChimp adresbestand te verwijderen. Dit gebeurt per omgaande en je ontvangt dan uiteraard geen nieuwsbrieven meer.

Delen van persoonsgegevens met derden
ClassyLife Media BV verstrekt mailadressen uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ClassyLife Media BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ClassyLife Media BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, zoals een door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar janrooderkerk@classylife.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

ClassyLife Media BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ClassyLife Media BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via janrooderkerk@classylife.nl.